سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود رایگان فایل word آیین نامه طراحی ارتینگ و حفاظت الکتریکی

کلیک کنید

  تعاریف‌

 1- کانال‌های‌ سیم‌ کشی‌ برق‌:

 کلیه‌ مجاری‌ که‌ از فلز، مصالح‌ بنایی‌ و یا مواد دیگر ساخته‌ شده‌ باشد و برای‌ عبور هادی‌های‌ الکتریکی‌ بکار رود کانال‌های‌ سیم‌ کشی‌ نامیده‌ می‌شوند.

 2- تابلوی‌ برق‌:

 صفحات‌ و یا گنجه‌های‌ فلزی‌ که‌ برای‌ نصب‌ وسایل‌ قطع‌ و وصل‌ و حفاظت‌ و کنترل‌ مدارهای‌ الکتریکی‌ بکار می‌رود تابلوی‌ برق‌ نامیده‌ می‌شود.

 3- تخته‌ کلید:

 تخته‌ کلید عبارتست‌ از صفحات‌ ساخته‌ شده‌ از فلز و یا مواد عایق‌ که‌ در روی‌ آنها فقط‌ کلید و فیوز نصب‌ شده‌ باشد.

 4- سکوی‌ عایق‌:

 سکوی‌ عایق‌ عبارت‌ از پله‌ ثابت‌ و یا متحرکی‌ است‌ که‌ در مقابل‌ تابلوهای‌ برق‌ قرار گرفته‌ و به‌وسیله‌ای‌ از زمین‌ عایق‌ شده‌ باشد.

 5- اتصال‌ زمین‌:

 اتصال‌ زمین‌ یعنی‌ وصل‌ نمودن‌ یک‌ نقطه‌ از بدنه‌ وسایل‌ و ماشین‌های‌ الکتریکی‌ به‌ زمینی‌ که‌ الکتریسته‌ را خوب‌ هدایت‌ می‌کند.

 6- اتصال‌ موثر زمین‌:

 اتصال‌ زمین‌ وقتی‌ موثر است‌ که‌ مقاومت‌ کلیه‌ اجزاء آن‌ (سیم‌ زمین‌، اتصالیها و زمین‌) کم‌ باشد تا جریان‌ را به‌ خوبی‌ به‌ زمین‌ هدایت‌ نماید.

 7- هادی‌:

 مفتول‌ها، تسمه‌ها یا لوله‌های‌ فلزی‌ بدون‌ روپوش‌ یا با روپوش‌ عایق‌ که‌ برای‌ انتقال‌ جریان‌ برق‌ بکار می‌رود هادی‌ نامیده‌ می‌شود